ดวง ธรรมะ » เคล็ดศักดิ์สิทธิ์ขอพรกับพระอุปคุต

เคล็ดศักดิ์สิทธิ์ขอพรกับพระอุปคุต

26 มีนาคม 2018
188   0

เคล็ดศักดิ์สิทธิ์ที่ครูบาอาจารย์ตั้งแต่ครั้งโบราณท่านใช้ในการบูชาขอพรพระอุปคุตและทุกสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้น
ท่านใช้วิธี ”เชื่อมบุญ” นำทางสักการะบูชาและขอพร
“การเชื่อมบุญ” นั้นคือการสร้างบุญใหม่แล้วรวมบุญทั้งที่เคยทำมาทั้งหมดทุกภพชาติและบุญใหม่ที่ทำ ให้ตั้งจิตให้มั่นน้อมอุทิศถวายบุญทั้งหมดแด่พระอุปคุตแบบเจาะจง
วิชานี้สามารถใช้กับทุกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกคนเมื่อต้องการให้สิ่งที่ตนเองต้องการนั้นสำเร็จโดยไวและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับคนนั้นๆ โดยเฉพาะหนี้กรรม
การเชื่อมบุญ ถือว่าเป็นการ “ปฏิบัติบูชา” ด้วย
เพื่อเชื่อมต่อตัวเรากับท่าน เพื่อให้ขอเมตตาจากท่าน
สำหรับหลักการขอพรนั้นไม่ใช่การบนบาน
ดังนั้น “อย่าบนบานเด็ดขาด”

ด้วยภูมิธรรมของพระอุปคุตท่านเป็นพระอรหันต์ ท่านไม่ต้องการอะไรอีกแล้วในเรื่องวัตถุ เครื่องเซ่นสังเวยต่างๆ ไม่จำเป็น
ท่านจะเมตตาโปรดสัตว์ ขจัดปัญหาอุปสรรค ต่อคนที่มีจิตกุศล มีศีลธรรมเท่านั้น
เราขอพรท่าน เพื่อให้ท่านเมตตา ขอบุญบารมีท่านแผ่ลงมารวมกับบุญของเราที่ทำ หนุนให้บุญของเรานั้นส่งผลฉับพลันทันที เปิดทาง เปิดปัญญา ให้เรามีสติในการแก้ปัญหากรรมด้วยธรรม ไม่หลงทางอื่น มีความตั้งใจที่จะลด ละเลิกทำกรรมชั่วทั้งปวง ขอมีโอกาสได้สร้างบุญในชาตินี้
นี่คือ หลักการขอพรที่ครูบาอาจารย์ท่านใช้และเมตตามาให้ สำหรับเรื่องที่เราทุกข์ร้อน เร่งด่วน การไม่มีลาภ ไม่มีโชค ให้ตั้งสัจจะแบบนี้แทนการบนบาน

“ขอเมตตาขอบุญบารมีพระอุปคุต หนุนให้บุญของข้าพเจ้ามาส่งผลทันเวลา ให้ได้สำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาเทอญ”
เคล็ดสำคัญแบบสรุปสั้นก็คือ
หนึ่ง ก่อนขอพร ใต้องทำก่อนแบบที่ตั้งใจ ตั้งสัจจะที่คิดไว้ว่าเมื่อได้รับสิ่งที่ปรารถนา คือ “ให้ก่อนรับ ทำก่อนจะได้ “
สอง หลังขอพรแล้ว ต้องทำ”เหตุให้ตรง” หา”ปัจจัย” มาสนับสนุน ให้”ผล”นั้นเกิดกับสิ่งที่เราขอด้วย !!!
หากยังไม่ได้สิ่งหรืออะไรตามที่ขอพรไว้ ให้วางจิตลงอย่าปรามาสท่านโดยเด็ดขาด
เพราะยังไม่ถึงเวลาบุญของเราส่งผล บุญเรายังไม่พอ ให้เร่งสร้างบุญทำกรรมดีและเชื่อมบุญหรืออุทิศบุญให้พระอุปคุตต่อไปอย่างต่อเนื่อง
เมื่อเวลาบุญมาส่งผล ฟ้าดินก็ต้านไม่อยู่

1 แชร์ เท่ากับ 1 ธรรมทาน
โมทนาสาธุ